Make your own free website on Tripod.com

การปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์ แบบรากแช่อยู่ในสารละลาย


วัสดุและอุปกรณ์

        เมล็ดพืช ถาดเพาะเมล็ด แผ่นฟองน้ำ แผ่นโฟม ภาชนะปลูกทึบแสง สารละลายธาตุอาหารพืช ปั้มพ่นอากาศ (ขนาดที่ใช้กับตู้ปลา ถ้ามี)

ขั้นตอนการปลูก

      • นำแผ่นฟองน้ำมาขีดเส้นทำตารางขนาด 3-4 ซม.
      • 
ใช้มีดคัตเตอร์ตัดตามรอยเส้น ลึกพอประมาณ แต่อย่างให้ขาดออกจากกัน
      • 
กรีดเป็นรูปกากบาทลงตรงกลางฟองน้ำในแต่ละส่วน ลึกประมาณ 1 ซม. สำหรับเป็นที่เพาะเมล็ด
      • 
วางแผ่นฟองน้ำลงในถาด รดน้ำให้ชุ่ม หยอดเมล็ดพืชลงในกากบาท หลุมละ 2-3 เมล็ด เก็บไว้ในที่มือ 2-3 วัน แล้วจึงค่อยนำออกมารับแสง
      • 
เมื่อเมล็ดงอก เริ่มให้สารละลายเจือจาง ซึ่งเตรียมได้โดยนำสารละลายที่จะใช้ปลูกพืช 1 ส่วน ผสมกับน้ำ 1 ส่วน รดต้นกล้าจนกระทั่งมีใบจริง 2-3 ใบ จึงย้ายปลูก
      • 
โดยฉีกฟองน้ำออกเป็นชิ้น ๆ ตามรอยตัดรูปสี่เหลี่ยม เลือกต้นกล้าที่สมบูรณ์ที่สุดไว้เพียง 1 ต้น ต่อฟองน้ำ 1 ชิ้น นำไปปลูกบนแผ่นโฟมที่เจาะรูไว้แล้ว
      • 
วางแผ่นโฟมลงบนภาชนะปลูกซึ่งบรรจุสารละลายธาตุอาหารพืชตามสัดส่วน  ข้อควรระวัง ต้องให้รากพืชแช่อยู่ในสารละลาย และอุณหภูมิของสารละลายไม่ควรเกิน 35 องศาเซลเซียส
      • 
ตั้งภาชนะปลูกไว้กลางแจ้ง หรือในที่ที่มีแสง
      • 
วิธีนี้ใช้ปลูกพืชผักชนิดต่าง ๆ เช่น ผักคะน้า ผักกวางตุ้ง ผักกาดขาว ผักกาดหอม ผักบุ้งจีน คึ่นฉ่าย สะระแหน่ และไม้ดอก เช่น ดาวเรือง บานชื่น เป็นต้น