Make your own free website on Tripod.com

การปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์ แบบรากแช่อยู่ในสารละลาย


วัสดุและอุปกรณ์

        เมล็ดพืช ภาชนะปลูก เช่น กระถางดินเผาและจานรอง แผ่นพลาสติก หรือตาข่ายไนล่อนสำหรับทำแปลง วัสดุผสมมีแกลบ ทราย ขุยมะพร้าว อย่างละ 1 ส่วน (โดยประมาตร) ปุ๋ยหมักครึ่งส่วน สารละลายธาตุอาหารพืช หรือน้ำปุ๋ย

ขั้นตอนการปลูก

     • เพาะเมล็ดลงในกระบะ บรรจุทราย และขุยมะพร้าว (อย่างละ 1 ส่วน)
     • 
รดน้ำจนกระทั่งเมล็ดงอก ได้ต้นกล้ามีใบจริง 2-3 ใบ
     • 
เตรียมแปลงปลูกโดยใช้แผ่นไม้ทำเป็นแบบ ขนาดกว้างยาวตามต้องการปูพลาสติกหรือตาข่ายไนล่อนลงไปในแบบ บรรจุวัสดุผสมลงไปให้เต็มแปลง ม้วนขอบแปลงโดยใช้เชือกฟางหรือลวด หรือที่หนีบผ้า ยึดขอบแปลงให้ได้รูปทรงตามต้องการ เสร็จแล้วจึงนำแผ่นไม้ที่ใช้แบบออก หรืออาจจะใช้ไม้ไผ่รวกทำเป็นหลัก หรือมัดเป็นโครงสำหรับเป็นที่ยึดพลาสติก หรือตาข่ายก็ได้ กรณีที่ใช้พลาสติกจะต้องเจาะรูสูงจากพื้นประมาณ 1-2 นิ้ว เพื่อเป็นที่ระบายน้ำออก
      • 
ย้ายต้นกล้าที่สมบูรณ์ดีปลูกลงในแปลง รดด้วยน้ำปุ๋ยเช้า-เย็น
      • 
วิธีนี้ใช้ปลูกพืชผัก เช่น ผักคะน้า ผักกวางตุ้ง ผักกาดขาว กะหล่ำดอก หอมแบ่ง ผักกาดหัว มะเขือเทศ แตงเทศ และไม้ดอก เช่น ดาวเรือง กุหลาบ พิทูเนีย เป็นต้น
      • 
ในกรณีปลูกผักกินใบ อาจจะใช้ปุ๋ยเม็ด เช่น ยูเรีย และปุ๋ยสูตร 16-16-16 แทนน้ำปุ๋ยได้ โดยละลายน้ำรดทุกวัน สลับกันจนกระทั่งเก็บเกี่ยว